Đội ngũ Bác Sĩ > BS CKI Trịnh Thị Kim Lệ - Chẩn đoán hình ảnh


BS CKI Trịnh Thị Kim Lệ - Chẩn đoán hình ảnh